ศูนย์กีฬาทางน้ำ "สวัสดีพูล"

ออกแบบ

การออกแบบศูนย์กีฬาทางน้ำโดยเพิ่มพื้นที่และความหลากหลายกีฬาทางน้ำ

Design

Design of a water sports center by increasing space and diversity of water sports.

นวัตกรรม

ผสมผสานการออกแบบจากผลิตภัณฑ์อย่างลงตัว ทำให้เกิดรูปแบบที่แตกต่าง

Innovation

The design of the product is perfectly combined. Causing different forms.

วิศวกรรม

คำนึงถึงความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลในการออกแบบศูนย์กีฬาทางน้ำ

Engineering

Safety considerations in accordance with international standards in the design of water sports centers.

คุณภาพและมาตรฐาน

วางแผน ควบคุม ติดตามประเมินผล ในกรอบเวลาที่กำหนดในการก่อสร้าง

Quality and standards

Plan, control, monitor, evaluate In the specified time frame for construction.

วิสัยทัศน์

ออกแบบและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้างผลงานอย่างมืออาชีพ

Vision

Continuously design and develop and create professional work.