ออนเซ็น "สวัสดีพูล"

ออกแบบ

การออกแบบตามคุณลักษณะของบ่อออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น

Design

Design based on features of the Japanese style onsen.

นวัตกรรม

เลือกใช้เทคโดโลยีมาใช้งานบ่อออนเซ็นเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่ต้องการและคุณภาพน้ำ

Innovation

Use technology to use the onsen to get the desired temperature and water quality.

วิศวกรรม

การออกแบบการทำความร้อนที่ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมถือเป็นหัวใจสำคัญของบ่อออนเซ็น

Engineering

The right temperature heating design is at the heart of the onsen.

คุณภาพและมาตรฐาน

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในบ่อออนเซ็นต้องสามารถทนความร้อนได้ตามค่ามาตรฐาน

Quality and standards

The materials used in the onsen must be able to withstand the heat as standard.

วิสัยทัศน์

เน้นความเป็นธรรมชาติในการออกแบบบ่อออนเซ็น เหมือนต้นตำรับแท้

Vision

Emphasizing the naturalness of the design of the onsen the original.