รีสอร์ทและโรงแรม "สวัสดีพูล"

ออกแบบ

เน้นการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสมสวยงาม

Design

Emphasizing the unique design of each area to be suitable, beautiful.

นวัตกรรม

คัดเลือกและนำเทคโนโลยีใหม่มาผสมผสานกับงานออกแบบอย่างลงตัว

Innovation

Select and bring new technology together with the design perfectly.

วิศวกรรม

ออกแบบระบบบำบัดสระว่ายน้ำผ่านการคำนวนตามหลักวิศวกรรม

Engineering

Design of swimming pool treatment systems that are calculated according to engineering principles.

คุณภาพและมาตรฐาน

ตรวจสอบขั้นตอนการก่อสร้างทุกขั้นตอนเพื่อให้ผลงานออกมาตามที่คาดหวัง

Quality and standards

Inspect every step of the construction process to get the work out as expected.

วิสัยทัศน์

เปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ และดีกว่าที่เคยทำเพื่อให้สระว่ายน้ำแต่ละที่มีเอกลักษณ์ของมัน

Vision

Creative change and better than ever, so each pool has its unique.