สระว่ายน้ำในบ้าน "สวัสดีพูล"

ออกแบบ

ออกแบบ 3 มิติ ภาพเสมือนจริง มองเห็น 360 องศา สวัสดีพูล

Design

3D design, virtual reality 360 degree view Sawadee Pool.

นวัตกรรม

คัดสรรวัสดุอุปกรณ์สระว่ายน้ำจากทั่วโลก

Innovation

Selection of swimming pool materials from around the world.

วิศวกรรม

คำนวนตามหลักวิชาการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงในการใช้งานสระว่ายน้ำ

engineering

Calculate according to the technical principles to achieve high efficiency in swimming pool use.

คุณภาพและมาตรฐาน

ควบคุมกระบวนการก่อสร้างสระว่ายน้ำตามมาตรฐานและตามระยะเวลาที่กำหนด

Quality and standards

Control the swimming pool construction process according to standards and according to the specified time period.

วิสัยทัศน์

เรามุ่งเน้น สร้างสรรค์ ออกแบบ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และประทับใจ

Vision

We focus on creating swimming pool designs. For maximum benefit and impressive.