เครื่องเล่นในน้ำ "สวัสดีพูล"

ออกแบบ

ออกแบบความสนุก เฮฮา ร่าเริงทุกเพศทุกวัย

Design

Designed to be fun, hilarious, cheerful for all ages.

นวัตกรรม

คัดสรรค์อุปกรณ์เครื่องเล่นจากผู้ผลิตชั้นนำของโลก

Innovation

Selection of player equipment from the world's leading manufacturers.

วิศวกรรม

จัดวางเครื่องเล่นในน้ำเหมาะสมและลงตัวกับสถานที่

Engineering

Place the player in the water suitable and suitable for the location.

คุณภาพและมาตรฐาน

คัดสรรวัสดุเครื่องเล่นในน้ำที่มีคุณภาพและติดตั้งตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง ตรวจสอบก่อน - หลังใช้ ตามแผนที่กำหนด

Quality and standards

Selected quality water play equipment and installed correctly, check before-after use according to the plan.

วิสัยทัศน์

ความสนุกในการเล่นเครื่องเล่นในน้ำ จะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ

Vision

The fun of playing in the water. Will create creativity and imagination.